Ďalšie kroky pre zbory sústredené na evanjelium

 1. Sú naša evanjelizácia, učeníctvo, komunita a vodcovstvo sústredené na evanjelium?
  • Ak áno, prejdite na Krok 2.
  • Ak nie, usilujte sa sústrediť na evanjelium (Efezanom 4-6)
   • v komunite (4:1-6)
   • v službe (4:7-16)
   • v osobnom & emočnom živote (4:17-5:21)
   • v manželstve (5:22-33)
   • v rodičovstve (6:1-4)
   • v práci (6:5-9)
   • v misii (6:10-24)
 1. Je v našich dokumentoch o vízii, v našom kázaní a vyučovaní dôraz na Božiu celosvetovú misiu, ktorá vyplýva z evanjelia?
  • Ak áno, prejdite na Krok 3.
  • Ak nie, zahrňte do nich dôsledky vzplývajúce z Božej všeobecnej vlády, z jeho všeobecnej lásky ku všetkým národom a z misijného charakteru Novej Zmluvy. Naše učenie o cirkvi má vyplývať z nášho učenia o misii a to má vyplývať z nášho učenia o Kristovi. Na tom závisí budovanie a udržiavanie misijnej vízie.
 1. Prejavuje sa konkrétne táto vízia v našom rozpočte?
  • Ak áno, prejdite na Krok 4.
  • Ak nie, ozrejmite svojmu zboru, že váš rozpočet je len finančným vyjadrením a prejavom vašej vízie. I keď sa peňažné sumy na začiatku môžu zdať bezvýznamné, nie je to pravda. Každý dar, ktorý je motivovaý veľkosťou a silou evanjelia, je zmysluplný, prináša ovocie a rastie. Nie je dôležité, ako ďaleko sme sa dostali, ale smer, ktorým ideme.
 1. Prejavuje sa konkrétne táto vízia v našom ročnom plánovaní?
  • Ak áno, prejdite na Krok 5.
  • Ak nie, vyhraďte si sériu kázní, konrétnu nedeľu alebo nejaké iné podujatie alebo príležitosť, kde bude celý zbor môcť vidieť spojenie medzi všeobecným Ježišovým panstvom, jeho veľkým poverením a našou misiou doma a v zahraničí.
 1. Prejavuje sa konkrétne táto vízia v našich modlitebných stretnutiach?
  • Ak áno, prejdite na Krok 6.
  • Ak nie, vždy si vyhradťe časť modlitebného stretnutia na modlitby za svetovú evanjelizáciu, ktorá je prirodzeným následkom pravdy evanjelia. Je veľmi motivujúce, keď vidíme Boha konať vo svete, ktorý tak veľmi miluje.
 1. Prejavuje sa konkrétne táto vízia v našej podpore konkrétneho vznikajúceho zboru alebo zakladateľa zboru z našej cirkvi?
  • Ak áno, prejdite na Krok 7.
  • Ak nie, pridajte za týmto účelom položku do vášho rozpočtu, hoci bude malá, a pravidelne darcom pripomínajte, že podporujú zakladanie zborov.
 1. Prejavuje sa konkrétne táto vízia v náštevách a výmenách tímov medzi zbormi?
  • Ak áno, prejdite na Krok 8.
  • Ak nie, naplánujte si návštevu ako prejav vzájomnej podpory a záujmu – môže ísť o výmenu kážucich kazateľov, spojené stretnutia staršovstva, vzájomné výmenné pobyty misijných týmov. Pomôže vám to porozumieť prostrediu a situácii iných zborov a inforomvať o nich ten váš.
 1. Prejavuje sa konkrétne táto vízia v tréningu zakladateľov zborov a členov tímov zakladajúcich zbory?
  • Ak áno, prejdite na Krok 9.
  • Ak nie, modlite sa, rozprávajte sa, a používajte dostupné zdroje a nástroje, aby ste objavili budúcich zakladateľov a kazateľov. Cieľavedome volajte ľudí do tejto služby a taktiež cieľavedome poukazujte na jej výsady.
 1. Prejavuje sa konkrétne táto vízia v zakladaní nového zboru?
  • Ak áno, čo najskôr sa skontaktujte s PLANt.sk!
  • Ak nie, preskúmajte a zmapujte situáciu v okolí vášho zboru. Je veľmi pravdepodobné, že vo vašom okolí je lokalita, ktorá potrebuje zbor. Zistite, či tam žijú nejakí členovia vášho zboru, začnite zostavovať základnú skupinu a hľadajte zakladateľa zboru (alebo ho vytrénujte), ktorého môžete posúdiť a vyslať. Hovorte o tom a hľadajte pomoc.
 1. Podnikajú sa konkrétne kroky k spájaniu sa s ďalšími miestnymi zbormi a celoštátnymi denomináciami za účelom vytvoriť siete zborov, ktoré zakladajú ďalšie zbory?
  • Ak nie, zistite, aké zdroje, pracovníkov, zamestnancov, partnerstvá, procesy (hodnotenie, kaučing, tréning, podpora) potrebujete, aby ste mohli vytvoriť efektívnu sieť zakadajúcu zbory, a začnite to plánovať.

Preklad: Šimon Evin
Autor: Philip Moore, Máme čo zvestovať 2017

About plantadmin