Štatút Fondu Nové zbory

Hlavným dôvodom pre založenie Fondu Nové zbory (FNZ) je snaha vytvoriť platformu pre vznik trvalej podpory pre zakladanie zborov v Slovenskej republike. Cieľom je finančná pomoc v počiatočnej fáze budovania misijných zborov a vytvorenie finančného zázemia pre servis a nevyhnutné činnosti a  výdavky spojené so zakladaním nových zborov. Cieľom však nie je iba finančná pomoc, ale tiež modlitebná podpora, povzbudzovanie a vzájomná spolupráca novovzniknutých spoločenstiev.
Medzi kľúčové obmedzenia pre zakladanie nových zborov patrí nedostatok misijných pracovníkov a kazateľov a takisto nedostatok finančných prostriedkov. Chceme prosiť Pána, aby vyslal nových pracovníkov. Finančné zdroje sa dajú získať tým, že sa väčší počet jednotlivcov, zborov či organizácií zhodne na dobrej finančnej stratégii pri zakladaní nových zborov.

I.   Dlhodobý cieľ

FNZ sa bude usilovať vytvoriť trvalú a postupne sa rozvíjajúcu platformu finančne podporujúcu zakladanie nových zborov a tým pomáhať pri vzniku hnutia zakladania nových zborov. Na podporu svojej činnosti chce FNZ získavať jednotlivcov, zbory, zahraničných partnerov a organizácie, ktorí by vznik nových zborov trvalo podporovali, a tým vytvárali sieť potrebnú pre hnutie zakladania zborov.
Jedným z hlavných zdrojov príjmov FNZ je princíp dobrovoľného pravidelného zborového príspevku investovaného do novej generácie zborov. Odporúčaná výška ročného príspevku je v rozmedzí 5-10% z príjmov zboru. Tento princíp považujeme za vhodný nástroj rozvoja hnutia zakladania nových zborov. Túto predstavu chceme komunikovať zborom, ktoré budú používateľmi príspevku, aj ďalším zborom, ktoré vnímajú zakladanie nových zborov ako svoju prioritu.

II.   Základný cieľ

Cieľom FNZ je finančne podporovať zakladanie nových zborov v rámci Cirkvi bratskej (ďalej len CB) v dvoch základných oblastiach:

a) predovšetkým v oblasti finančných výdavkov na pracovníkov, na prenájom priestorov alebo na bežnú prevádzku nového zboru,
b) pre operatívne výdavky spojené so zakladaním nových zborov.

III.   Účet Fondu Nové zbory

1) Pre účely FNZ zriadi Rada CB samostatný projekt formou účtovného strediska v účtovnej evidencii Rady CB:

a) tento projekt nebude súčasťou bežného rozpočtu Odboru pre zakladanie zborov,
b) tento projekt nebude súčasťou rozpočtu cirkevných prostriedkov, ktoré schvaľuje Konferencia CB.

2) Finančnými zdrojmi FNZ sú jednorazové a pravidelné dary jednotlivcov, fyzických alebo právnických osôb, dedičstvá a výťažky z verejných zbierok. Ďalšími zdrojmi môžu byť dotácie alebo príspevky z verejných rozpočtov a fondov.

IV.    Správna rada Fondu Nové zbory

1) Správna rada Fondu Nové zbory (ďalej len správna rada) spravuje majetok FNZ a rozhoduje o všetkých záležitostiach FNZ. Do výlučnej zodpovednosti správnej rady patrí rozhodovanie o príspevku z FNZ. Pre potreby rozhodovania o prostriedkoch, ktoré donor venoval na špecifický účel, môže byť správna rada rozšírená o ďalšieho hodnotiteľa (povereného zástupcu donora). Správna rada rozhoduje o:

a) projektoch predložených podľa bodu V.
b) projektoch predložených podľa bodu V. financovaných z viazaných prostriedkov,
c) predložených žiadostiach o financovanie operatívnych výdavkov podľa bodu VI.

2) Správna rada zodpovedá za to, že príspevky vložené do FNZ budú použité výhradne na účel uvedený v štatúte FNZ.

3) Počet členov správnej rady je minimálne 4 a maximálne 7. Dvoch členov správnej rady menuje Rada CB, ďalších členov správnej rady menuje Odbor zakladania zborov spomedzi členov Odboru zakladania zborov (ďalej len PLANt).

4) Ak z dôvodu uvedenom v IV.5 by bol počet členov správnej rady pod minimálnou hranicou, vtedy ďalších členov správnej rady vymenuje Rada CB na návrh PLANtu.

5) Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorá žiada alebo ktorej sa poskytujú prostriedky podľa bodu V.. Toto ustanovenie platí až do dňa schválenia vyúčtovania poskytnutých prostriedkov.

6) Členstvo v správnej rade zaniká pre členov PLANtu dňom zániku ich členstva v PLANte a pre ostatných členov dňom účinnosti vymenovania nových zástupcov v správnej rade. Členstvo v správnej rade zaniká tiež písomnou rezignáciou, úmrtím, odvolaním alebo z dôvodu IV.5.

7) Predsedom správnej rady je predseda PLANtu. Ak sa na predsedu PLANtu vzťahuje IV.5., predsedu správnej rady vymenuje PLANt z ostatných členov správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva a riadi zasadnutie správnej rady. Správna rada sa stretáva podľa potreby, najmenej však raz ročne. Predseda správnej rady je povinný zvolať správnu radu vždy, ak o to požiada najmenej tretina jej členov alebo jeden z revízorov hospodárenia CB.

8) Správna rada je uznášaniaschopná ak bola riadne zvolaná a sú prítomné najmenej 2/3 jej členov.

9) Zo všetkých zasadnutí správnej rady je zhotovený zápis, ktorý musí obsahovať prijaté rozhodnutia.

10) Za kladné rozhodnutie o výške podpory pre podaný projekt sa musia vysloviť minimálne 2/3 prítomných členov správnej rady. V ostatných prípadoch je k rozhodnutiu správnej rady potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady.

11) Ak sa rozhoduje o príspevku pre zbor, ktorého člen je členom správnej rady, tento člen správnej rady nemôže hlasovať a nezapočítava sa do počtu prítomných členov.

12) Rokovania správnej rady môžu prebiehať aj vhodnou elektronickou formou v prípade, že s touto formou súhlasia všetci členovia správnej rady.

13) Disponovať prostriedkami na účte FNZ je oprávnený štatutárny orgán cirkvi na základe písomného rozhodnutia správnej rady.

14) Správna rada predkladá Rade CB finančnú správu vždy k 30.6. kalendárneho roka alebo na požiadanie.

15) FNZ vykonáva svoju činnosť podľa zásad vzájomnej dôvery a spoľahlivosti. Správna rada zabezpečuje, aby nedochádzalo ku konfliktom záujmov.

16) Štatút FNZ môže meniť správna rada FNZ. Na zmenu štatútu je potrebný súhlas minimálne 2/3 členov správnej rady.

17) Ročné náklady súvisiace so správou FNZ nesmú prekročiť 10% zo sumy príspevkov poskytnutých z FNZ v danom roku.

18) Členstvo v správnej rade je dobrovoľné bez nároku na finančnú odmenu.

V.   Podmienky pre poskytovanie projektových príspevkov z FNZ

1) FNZ podporuje projekty, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

a) Nový zbor CB (kazateľská stanica) bude mať svojho vedúceho pracovníka, ktorý bude nositeľom vízie založenia nového zboru. Uprednostňujeme pracovníka na čiastočný alebo plný úväzok,
b) podaný projekt, vrátane vedúceho pracovníka, bude mať jasnú podporu materského zboru CB (vyjadrenú rozhodnutím členského zhromaždenia – aspoň 2/3 za účasti min. 1/2 všetkých členov zboru) alebo podporu Rady CB,
c) nový zbor (kazateľská stanica) si bude financie spravovať samostatne,
d) grant z FNZ môže byť použitý na podporu aktivít nového zboru, na krytie nákladov služby vedúceho pracovníka či zabezpečenie jeho bývania. Nesmie byť použitý na výstavbu modlitebne.

2) Nový zbor (kazateľská stanica) sa zaviaže, že bude do FNZ prispievať určitým percentom svojich miestnych príjmov po dobu desiatich rokov od začiatku podpory. Výšku percenta si zbor (kazateľská stanica) stanoví sám. Jeho ďalšia dobrovoľná podpora FNZ je vítaná.

3) V prípade, že nový zbor zanikne, FNZ nebude požadovať späť prostriedky vložené do prevádzky zboru alebo do služby vedúceho pracovníka. Pokiaľ pri zániku zboru bude v likvidácii hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, FNZ bude mať svoj podiel na výnose z jeho predaja alebo na nájomnom, ktoré z neho bude plynúť, do výšky investovaných prostriedkov.

4) O príspevok z FNZ môže požiadať jednotlivec, fyzická a právnická osoba. Žiadosť sa predkladá písomne. V žiadosti o príspevok sa uvedie:

a) účel použitia,
b) rozpočet projektu,
c) suma príspevku požadovaná od FNZ,
d) percentuálny podiel samofinancovania,
e) písomné vyjadrenie o podpore projektu podľa V.1.b).

5) Správna rada FNZ si môže od žiadateľa vyžiadať doplňujúce informácie.

6) Schválené finančné prostriedky poskytne FNZ prijímateľovi na základe zmluvy.

VI.   Podmienky pre poskytovanie operatívnych príspevkov z FNZ

1) FNZ podporuje financovanie aktivít alebo výdavkov, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

a) nespĺňajú požiadavky podľa bodu V.,
b) majú jasný vzťah k zakladaniu nových zborov,
c) ide o príspevok na konkrétny účel.

2) O príspevok z FNZ môže požiadať jednotlivec, fyzická a právnická osoba. Žiadosť sa predkladá písomne. V žiadosti o príspevok sa uvedie:

a) účel použitia,
b) suma príspevku požadovaná od FNZ.
c) rozpočet alebo celkové výdavky,
d) percentuálny podiel samofinancovania,

3) Správna rada FNZ si môže od žiadateľa vyžiadať doplňujúce informácie.

4) Príspevok môže byť poskytnutý len zo zdrojov, ktoré nie sú účelovo viazané na použitie podľa bodu V..

5) Schválené finančné prostriedky poskytne FNZ prijímateľovi na základe vyúčtovania po predložení zodpovedajúcich účtovných dokladov.

VII.   Zánik FNZ

1) FNZ môže zaniknúť ak splní účel, pre ktorý bol založený.

2) Pri zániku FNZ sa jeho finančný majetok prevedie na fond alebo nadáciu obdobného charakteru alebo o jeho majetku rozhodne Rada CB.

3) Súčasťou vysporiadania pri zániku FNZ bude aj prevzatie zmluvných pohľadávok a záväzkov nástupníckym fondom, organizáciou alebo Radou CB.

VIII.   Záverečné ustanovenia

1) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Radou CB.

2) Finančnú podporu pre Fond Nové je možné poskytovať na:

Číslo účtu: SK91 0200 0000 0000 3773 3152
VS: 7001001999

3) Variabilné symboly pre podporu konkrétnych projektov alebo činností v rámci FNZ na požiadanie prideľuje Kancelária Rady CB.

Štatút bol schválený Radou Cirkvi bratskej dňa 16.1.2017 a týmto dňom nahrádza štatút schválený 10.11.2015.