Ako sa modliť (3.)

„Tak ste sa to naučili od Epafrasa, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v Duchu.“ (List apoštola Pavla Kolosanom 1,7-8)

ModlitbaEpafrasa spomína Pavol v liste Kolosanom dvakrát (1,7 a 4,12). Zdá sa, že Epafras bol zakladateľom či spoluzakladateľom zboru v Kolosách. Mal vysokú kredibilitu tak v očiach Pavlových ako aj v očiach Kolosanov. Pochádzal alebo aspoň žil v Kolosách. Je označený ako milovaný spolupracovník, verný Kristov služobník. Ako nám hovorí siedmy verš, od neho sa Kolosania učili. Doslovný preklad by mohol byť: „Tak ste sa to učeníkovali od Epafrasa…“. Zrejme teda Epafras bol klasickým zakladateľom zborov. Hovoril evanjelium, učil, „učeníkoval“, bol príkladom, neustále sa prihováral v modlitbe za Kolosanov (4,12), aby stáli pevní, zrelí a plne uistení v celej vôli Božej.

Aj my v Cirkvi bratskej na Slovensku potrebujeme takýchto Epafrasov, ľudí, ktorí budú milovať Boha a ľudí, relevantným spôsobom komunikovať evanjelium, učiť Božie slovo, viesť ľudí v učeníctve, modliť sa, žiť misijným životným štýlom.

Príkladov úspešne založených zborov v 21. storočí je však v našich končinách ako šafránu. Od koho sa učiť? Napadajú ma mená ako Tomáš Grulich, Daniel Pastirčák, Peter Prištiak, David Novák. Je tu generácia tých, ktorí do dobrodružstva zakladania zboru vstúpili a učia sa: Tomáš Henžel, Ervin Mittelmann, Juro Kohút, Janči Mahrík, Martin Kačúr, Pierre van Vuuren, Marek Jurčo, Milan Mitana, iní. A my v PLANte máme nádej, že prídu ďalší. Na to, aby sa to stalo, je potrebné, aby aj kazatelia a staršovstvá mali otvorené oči vidieť takýchto Epafrasov a aby vedome bojovali proti prirodzenému a až nevedomému trendu: smerovať všetko dovnútra zboru.

Modlitby tohto blogu budú teda smerované nasledovne:

  • Ďakujme Pánovi za tých kazateľov, ktorí už sami založili nový zbor
  • Ďakujme za kazateľov, ktorí žijú misijne a majú oči a srdce otvorené hľadať nových Epafrasov
  • Prosme za to, aby naše staršovstvá boli zložené z misijne žijúcich bratov a sestier, nie organizátorov
  • Modlime sa za tých, čo momentálne zbor zakladajú
  • Modlime sa, aby Pán Boh poslal pracovníkov do žatvy
  • Modlime sa, aby sme videli mladých Epafrasov v našich zboroch a mládežiach
  • Modlime sa, aby vznikali nové spoločenstvá / stanice v dedinách blízko miest, kde sú naše zbory

About Milan Mitana